فاطمه حسینی

درباره من

دکتر فاطمه حسینی
image

دانشیار گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

   ...

محقق گوگل

(1402/9/17)

استنادات

210

h-index

8

i10-index

6

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1402/9/18)

استنادات

58

مقالات

15

h-index

3

مؤلفین همکار

39

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

۱۳۸۳

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس تهران

۱۳۸۱-۱۳۸۳

۱۳۸۹

دکتری

تربیت مدرس تهران

۱۳۸۵-۱۳۸۹ فرصت مطالعاتی: NTNU نروژ

۱۳۸۱

کارشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

1377-1381

تجارب

از ۱۳۹۴ تاکنون

عضو کمیته انتخابات انجمن آمار ایران

انجمن آمار ایران

مرداد ۱۳۹۵ - مرداد ۱۳۹۸

مدیر گروه آمار

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

تحلیل بیزی

مدلهای خطی، آمیخته خطی تعمیم یافته، تابعی

آمار فضایی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Using a Laplace approximation to estimate the genetic variance components in animal models
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2022)
فاطمه پاکباز*, علیرضا نعمت الهی, ^فاطمه حسینی
Modeling additive genetic effects in animal models by closed skew normal distribution
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2022)
فاطمه پاکباز -دانشجوی دکتری- مستخرج از رساله, ^فاطمه حسینی*, دکتر علی رضا نعمت الهی
Approximate pairwise likelihood inference in SGLM models with skew normal latent variables
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS(2021)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
معرفی یک میدان تصادفی مانای چوله گاوسی
مجله علوم آماری(2021)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
وش‌های مونت‌کارلویی همیلتونی برای تحلیل مدل‌ آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی چوله
نشریه علمی اندیشه آماری(2021)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل‌های رگرسیونی اقتصادسنجی فضایی
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2021)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مقایسه‌ چند الگوریتم برآورد ماکسیمم درستنمایی مدل آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی
اندیشه آماری(2020)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل مدل های شمارشی فضایی روی تعداد روزهای هوای ناسالم شهر تهران
اندیشه آماری(2020)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
برآورد ماکسیمم درستنمایی پارامترها در مدل خطی تابعی تعمیم‌یافته
اندیشه آماری(2020)
9611552022, ^پرویز ملک زاده, ^فاطمه حسینی*
Approximate likelihood inference in spatial generalized linear mixed models with closed skew normal latent variables
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2020)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
Spatial Modeling of Depression and Its Related Factors Using a Spatial Generalized Linear Mixed Model in Mashhad, Iran: A Cross-Sectional Study
Shiraz E Medical Journal(2019)
علی هادیانفر, حبیب الله اسماعیلی, مجید غیور, حسین اقاجانی, آزاده ساکی*, مریم طایفی, ^فاطمه حسینی, سمانه صبور
تحلیل بقا با استفاده از رگرسیون درختی جمعی بیزی
اندیشه آماری(2019)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9511552019
مقایسه ای بین روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی برای برآورد پارامترهای سه مدل اقتصادسنجی فضایی
مدلسازی اقتصادسنجی(2019)
^ناهید اشرفی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی داده های بقا با همبستگی فضایی
اندیشه آماری(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9311552009
Approximate composite marginal likelihood inference in spatial generalized linear mixed models
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل مدل های سلسله مراتبی بیزی روی داده های فضایی زمانی حجیم قیمت مسکن شهر تهران
بررسی های آمار رسمی ایران(2018)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی تقریبی داده های فضایی – زمانی با استفاده از یک میدان تصادفی مارکوفی گاوسی
مجله علوم آماري(2017)
^فاطمه حسینی*, 9211552004
مقایسه رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مولفه های واریانس مدل حیوانی
علوم دامی ایران(2016)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9312552004
A New Algorithm for Estimating the Parameters of the Spatial Generalized Linear Mixed Models
ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS(2016)
^فاطمه حسینی*
تحلیل مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با استفاده از تقریب لاپلاس آشیانی جمع بسته
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2014)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, منور محمد کریمی
استنباط شبه درستنمایی پاسخ های فضایی گسسته (مطالعه موردی داده های بارندگی استان سمنان)
نشریه علوم دانشگاهﻩ خوارﺯمی(2014)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, محسن محمدزاده
برآورد مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با متغیرهای پنهان چوله نرمال بسته
نشریه علوم دانشگاهﻩ خوارﺯمی(2013)
^فاطمه حسینی, محسن محمدزاده
BAYESIAN PREDICTION FOR SPATIAL GENERALISED LINEAR MIXED MODELS WITH CLOSED SKEW NORMAL LATENT VARIABLES
Australian & New Zealand Journal of Statistics(2012)
^فاطمه حسینی, محسن محمدزاده
برآورد مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با میدان تصادفی چوله گاوسی مانا
نشریه علمی اندیشه آماری(2022)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برازش مدل‌های سری‌زمانی شمارشی روی تعداد مراجعین به مراکز ترک اعتیاد در شهرستان سمنان
مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران(2020)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی, 9511615002
استنباط درستنمایی مرکب در مدلهای آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با استفاده از میدان تصادفی چوله گاوسی ایستا
شانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2022-08-24)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل دوجمله ای منفی فضایی با رهیافت داده افزایی پولیا − گاما
شانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2022-08-24)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل فضایی داده‌های لرزه‌ای در ایران طی پانزده سال‌ اخیر
چهارمین سمینار ملی آمار فضایی و کاربردهای آن(2021-10-27)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
الگوریتمهای مونت کارلویی برای برآورد ماکسیمم درستنمایی مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی چوله
چهارمین سمینار ملی آمار فضایی و کاربردهای آن(2021-10-27)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
میدان تصادفی چوله گاوسی ایستا و تقریبا ایستا برای داده‌های فضایی
سیزدهمین سمینار ملی احتمال و فرایندهای تصادفی(2021-09-01)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
مدل بندی متغیرهای پنهان در مدل آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با میدان تصادفی چوله گاوسی بسته
سیزدهمین سمینار ملی احتمال و فرایندهای تصادفی(2021-09-01)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل سری‌ زمانی برداری داده‌های ازدواج و طلاق
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552013, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
مقایسه رگرسیون خطی با رگرسیون چندکی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552027, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
روشهای برآورد در مدل خطی تابعی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9611552013, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل سری‌ زمانی چندمتغیره داده‌های مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای استان قم
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552028, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی داده‌های شمارشی فضایی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
برآورد ماکسیمم درستنمایی مدل آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل زمانی و فضایی‐زمانی داده های ریسک سلامت در تصادفات جاده ای استان قم
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
حسین والی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
Approximate Composite Marginal Likelihood Inference in SGLM Models with Skew Normal Latent Variables
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل مدل های سری زمانی شمارش فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
سپیده تشرفی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی تقریبی مدل های رگرسیون فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل های فضایی‐ زمان چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل مقادیر گمشده در داده های فضایی‐زمان با رهیافت بیزی سلسله مراتبی
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی و درستنمایی داده های بقای خوشه بندی شده
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
9511552003, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مدل های حیوانی با اثرات تصادف ژنتیکی چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
فاطمه پاکباز*, ^فاطمه حسینی, علیرضا نعمت الهی, ^امید کریمی
تحلیل مدل های حیوانی چوله نرمال با روشهای مونت کارلوی زنجیری مارکوفی
بیستمین کارگاه فرایندهای تصادفی کاربردی(2018-04-25)
فاطمه پاکباز*, علیرضا نعمت الهی, ^فاطمه حسینی
Analysis of livestock data using Approximate Bayesian computation Approach
World Congress on Genetics Applied to Livestock Production(2018-02-11)
رستم عبدالهی ارپناهی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, 9312552004
تحلیل بیزی و بیزی تقریبی برای داده‌های قیمت ملک تهران
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
یک الگوریتم تقریبی جدید برای تحلیل درستنمایی مدل‌‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی با متغیرهای پنهان چوله نرمال
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
Number of Inseminations to Conception in Iranian Holstein cows using Bayesian Markov Random Fields
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مقایسه‌ی روش‌های برآورد برای مدل‌ها‌ی رگرسیونی در اقتصاد سنجی فضایی
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9511552004, ^فاطمه حسینی*, 9411552017
تحلیل بیزی مدل‌های تُنُک فضایی
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9411552017, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برآورد بیزی و ماکسیمم درستنمایی تقریبی پارامترهای مدل آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با مدل اتو رگرسیوشرطی
یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی(2017-08-30)
9311552003, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
برآورد بیزی مدل های اقتصادسنجی فضایی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9321552001, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برآورد بیزی پارامترها و وراثت پذیری در مدل های حیوانی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
معرفی یک رهیافت تقریبی برای تحلیل داده های فضایی رسته ای
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
^فاطمه حسینی
تحلیل فضایی- زمانی داده های بارندگی استان سمنان
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-25)
9211552004*, ^فاطمه حسینی
معرفی یک الگوریتم کارا برای تحلیل داده های فضایی رسته ای
دوازدهمین کنفرانس ایران(2014-08-25)
^فاطمه حسینی
مقایسه دو روش تحلیل بیزی داده های فضایی گسسته
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-25)
9111552004*, ^فاطمه حسینی
پیشگویی بیزی برای میدان تصادفی فضایی برای متغیرهای فضایی گسسته
نهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2013-09-11)
^فاطمه حسینی, 9111552004
تحليل بيزي مد لهاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از تقريب لاپلاس آشياني جمع بسته
محمدكريمي منور(تاریخ دفاع: 1393/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي تقريبي مدلهاي خطي تعميم يافته پويا
ادهمي امرئي سيده عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي تاوانيده، براي توزيع هاي چوله نرمال و چوله تي روي داده هاي فضايي
الياسي طاهره(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشگويي دادها ي فضايي زماني با رهيافت بيز تقريبي
همايون فال الهام(تاریخ دفاع: 1394/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استنباط بيزي تقريبي براي مدل هاي اقتصاد سنجي فضايي
بختياري فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد مولفه هاي واريانس مدل هاي حيواني با رهيافت بيزي تقريبي
جواهري نيلوفر(تاریخ دفاع: 1395/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي براي رگرسيون توزيعي جمعي ساختاري چند متغيره
جهانگير مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي داده هاي بقا با وابستگي فضايي
عزيزي عهديه(تاریخ دفاع: 1395/02/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل فضايي-زماني انعطاف پذير براي داده هاي آلودگي هواي شهر تهران
نيكو چوبدار فرشته(تاریخ دفاع: 1395/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خوشه اي بيمار با استفاده ازآماره كاوشي فضايي انعطاف پذير
رهائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد بيزي و ماكسيمم درستنمايي تقريبي پارامترهاي مدلsglmبا مدل هاي اتو رگرسيون شرطي
چگيني احترام(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اختلاط فضايي در مدل هاي آميخته تعميم يافته فضايي
علي محمدي فرانك(تاریخ دفاع: 1396/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد ماكسيمم درستنمايي مدل هاي رگرسيوني در اقتصاد سنجي فضايي
اكبري مهديه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بقا با استفاده از رگرسيون درختي جمعي بيزي
حامدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص تغييرات توزيعي فرايندهاي محيطي با استفاده از رگرسيون چندك فضايي-زماني
معصومي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي و بيزي داده هاي بقاي خوشه بندي شده
احمدي كمني غزل(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون نيكويي برازش و مسئله¬ي نقطه تغيير براي توزيع چوله نرمال
فرجام احمد(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل¬هاي فضايي مقياس بزرگ براساس فرآيند گاوسي تقريبي
احمدخاني وحيد(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فضايي-زماني داده¬هاي ريسك سلامت در تصادفات جاده¬اي استان قم طي سال¬هاي 1388 تا 1395
والي حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل چند متغيره آمارهاي رسمي ازدواج و طلاق كل كشور طي سال¬هاي 1384 تا 1394
غضنفري مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل داده هاي سري زماني شمارشي تحت مدل هاي خطي تعميم يافته
تشرفي سپيده(تاریخ دفاع: 1398/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي فرآيند لگ-گاوسي كاكس براي داده¬هاي فضايي و فضايي-زماني
صابريان زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل هاي فضا حالت براي خانواده توزيع هاي نمايي
عبداللهي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد پارامترهاي مدل خطي تابعي تعميم¬يافته با استفاده از رهيافت هاي شبه درستنمايي و درستنمايي تاوانيده
پاپي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش هاي برآورد پارامترهاي مدل خطي تابعي
عرب حسن آبادي سحر(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مدل هاي جمعي فضايي و غير فضايي،
خرم نگين(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از رهيافت درستنمايي مركب
صفاخواه سوگند(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مدل هاي فضايي-زماني ناحيه اي با پيشين هاي اتورگرسيو شرطي
محمدزاده شهريار(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مدل‌هاي دوجمله‌اي منفي فضايي براي داده‌هاي شمارشي فضايي
محمدزاده اصل مهتاب(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحلیل بیزی مدل های حیوانی با اثرات تصادفی جمعی ژنتیکی چوله نرمال بسته(مجری اول)
(2018-05-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
مثال سوسک   (18 بار دانلود)
مثال خرناس کشیدن   (15 بار دانلود)
برنامه های R- اگرستی   (21 بار دانلود)
مینی تب   (87 بار دانلود)
کد نویسی R   (106 بار دانلود)
کد نویسی R   (77 بار دانلود)
طرح درس   (69 بار دانلود)
جداول آماری   (90 بار دانلود)
کتاب اگرستی   (105 بار دانلود)
بخش دوم جزوه   (244 بار دانلود)
احتمال   (274 بار دانلود)
کد بیضیگون   (182 بار دانلود)
فصل۶   (260 بار دانلود)
فصل۵   (214 بار دانلود)
فصل۴   (202 بار دانلود)
فصل۳   (208 بار دانلود)
فصل۲   (217 بار دانلود)
فصل۱   (240 بار دانلود)
کدها   (166 بار دانلود)
جزوه بخش ۱   (275 بار دانلود)
جزوه بخش ۲   (288 بار دانلود)
جزوه بخش ۱   (298 بار دانلود)
جزوه بخش ۲ گسسته   (380 بار دانلود)
بخش ۴ جزوه   (249 بار دانلود)
example39-50-R   (172 بار دانلود)
پیوست پ جدول ها   (233 بار دانلود)
بخش اول درس   (369 بار دانلود)
بخش چهارم درس   (291 بار دانلود)
بخش سوم درس   (308 بار دانلود)
بخش دوم درس   (320 بار دانلود)
فصل هفت   (234 بار دانلود)
فصل ششم   (311 بار دانلود)
فصل پنجم   (305 بار دانلود)
فصل چهارم   (275 بار دانلود)
فصل سوم   (309 بار دانلود)
فصل دوم   (275 بار دانلود)
فصل اول   (357 بار دانلود)
جداول آماری   (310 بار دانلود)
جزوه- بخش۳   (280 بار دانلود)
کدهای مثال ۳۱ تا ۳۷   (188 بار دانلود)
مثال وارون   (254 بار دانلود)
مثال افراز   (241 بار دانلود)
کد ANOVA و کای دو پیرسون   (164 بار دانلود)
کدهای مثال های ۱۷ تا ۲۶   (182 بار دانلود)
کدهای مثال ۸ تا ۱۳   (185 بار دانلود)
برنامه های ماتریس   (210 بار دانلود)
جزوه - بخش ۲   (283 بار دانلود)
جزوه- بخش یک   (265 بار دانلود)
جزوه روش آماری   (328 بار دانلود)
ناپارامتری   (263 بار دانلود)
spss   (323 بار دانلود)
توصیفی   (309 بار دانلود)
آنالیز واریانس   (229 بار دانلود)
رگرسیون و ضریب همبستگی   (283 بار دانلود)
آزمون فرض   (283 بار دانلود)
برآوردیابی   (282 بار دانلود)
داده ها، آماره ها و توزیع های نمونه ای   (241 بار دانلود)
Chemometrics   (187 بار دانلود)
دو مثال آزمون نکویی برازش   (329 بار دانلود)
دو مثال آزمون نکویی برازش   (224 بار دانلود)
جزوه مدل خطی- بخش چهارم   (379 بار دانلود)
جزوه مدل خطی- بخش سوم   (400 بار دانلود)
جزوه مجازی بخش صفر مدل خطی   (360 بار دانلود)
سوالات جزوه با R   (632 بار دانلود)
کد R.مثالهای جزوه   (360 بار دانلود)
ناپارامتری با minitab   (340 بار دانلود)
ناپارامتری با spss   (1287 بار دانلود)
جزوه روش اماری کلاس مجازی   (529 بار دانلود)
جداول آماری   (384 بار دانلود)
نمونه همگرایی ها و امیدریاضی   (353 بار دانلود)
رگرسیون پواسون- برنامه R   (332 بار دانلود)
مثال لگ خطی   (433 بار دانلود)
نمونه سوال   (359 بار دانلود)
ضرایب همبستگی   (437 بار دانلود)
داده امتحان عملی   (277 بار دانلود)
حل تمرین میان ترم   (420 بار دانلود)
رگرسیون پواسون   (417 بار دانلود)
حل تمرین   (481 بار دانلود)
مدل glm- باقیمانده ها و مثال   (512 بار دانلود)
حل ۱۰ نمونه سوال میان ترم ۱   (497 بار دانلود)
۱۰ نمونه سوال میان ترم ۱   (430 بار دانلود)
حل مسائل جبرخطی برای آمار   (543 بار دانلود)
فصل‌های یک تا چهار
مسائل جبر خطی برای آمار   (480 بار دانلود)
فصل‌های یک تا چهار
جزوه احتمال اصلی   (641 بار دانلود)
دکتر حسینی
نمونه سوال پایان ترم   (448 بار دانلود)
میان ترم۲   (440 بار دانلود)
میان ترم ۱   (380 بار دانلود)
کتاب رزنیک   (1299 بار دانلود)
مثال پلکانی سطری   (326 بار دانلود)
توزیع های پیوسته   (496 بار دانلود)
کتاب اصلی   (546 بار دانلود)
جزوه دکتر کریمی   (684 بار دانلود)
جزوه چندمتغیره گسسته   (834 بار دانلود)
جزوه کامل
جزوه جبر خطی- بخش ۱   (824 بار دانلود)
جزوه میان ترم جبر خطی
جزوه جبر خطی- بخش ۲   (764 بار دانلود)
بخش پایان ترم جزوه جبر خطی
سوال پایان ترم ناپارامتری   (405 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم مدل خطی   (360 بار دانلود)
کدهای kruskal-k-s-Friedman   (339 بار دانلود)
فریدمن   (437 بار دانلود)
مثال كروسكال واليس   (444 بار دانلود)
مثال ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال   (477 بار دانلود)
ناپارامتری با R   (3028 بار دانلود)
home work   (550 بار دانلود)
مبحث رگرسیون   (514 بار دانلود)
شامل مثال حل شده و تمرین
جزوه روش‌های آماری-بخش دوم   (549 بار دانلود)
بخش سوم: رگرسیون و تحلیل واریانس
نمونه سوال کای دو پیرسون   (487 بار دانلود)
جدول توزیع دوجمله ای   (582 بار دانلود)
جزوه مدل های خطی - بخش ۵   (510 بار دانلود)
جداول اماري ناپارامتري   (574 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم   (494 بار دانلود)
جداول آماری   (493 بار دانلود)
تمرین -رگرسیون چندگانه   (395 بار دانلود)
جزوه ناپارامتری - پایان ترم   (768 بار دانلود)
جزوه ناپارامتری - میان ترم   (831 بار دانلود)
جزوه مدل های خطی بخش دو   (523 بار دانلود)
جزوه مدل خطی بخش یک   (600 بار دانلود)
کتاب رنچر   (509 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم گسسته   (524 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم گسسته   (484 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم روش‌های آماری   (582 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم جبرخطی   (519 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم جبرخطی   (495 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم احتمال ۱   (507 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم احتمال ۱   (470 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم روش‌های آماری   (549 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم پیوسته   (513 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم ناپارامتری   (561 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم پیوسته   (463 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم پیوسته   (469 بار دانلود)
مثال رگرسیون   (536 بار دانلود)
کتاب مدل خطی- سیرل   (603 بار دانلود)
جزوه پیوسته   (1676 بار دانلود)
رگرسیون خطی ساده   (529 بار دانلود)
پروژه روش آماری- مینی تب   (1224 بار دانلود)
کتاب-مدل خطی با R   (919 بار دانلود)
کتاب- کریستنسن   (592 بار دانلود)
رگرسیون چندگانه   (562 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
احتمال ۲   (17 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
آمار کاربردی۱- مدیریت   (99 بار دانلود)
رشته : مدیریت
آمار و احتمالات مهندسي پيشرفته   (264 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : HSE
روش هاي آماري و طراحي آزمايش ها   (162 بار دانلود)
رشته : شیمی کاربردی
چند متغیره گسسته   (160 بار دانلود)
رشته : آمار
احتمال ۱   (513 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
جبر خطی برای آمار   (1034 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
روش های ناپارامتری   (495 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
روش های چند متغیره پیوسته ۱   (696 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
آمار و احتمال مقدماتی   (1226 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
روش های آماری   (814 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
نظریه اندازه و احتمال   (2057 بار دانلود)
رشته : ریاضی , گرایش : ریاضی مالی
روش های چند متغیره پیوسته ۲   (1004 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
مدل های خطی   (443 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : ریاضی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
جلسه شانزدهم ناپارامتری (1399/03/10)
جلسه پانزدهم ناپارامتری (1399/03/03)
جلسه سیزدهم روش آماری (1399/03/01)
جلسه شانزدهم مدل خطی (1399/02/28)
جلسه دوازده روش آماری (1399/02/28)
جلسه پانزدهم مدل خطی (1399/02/27)
جلسه چهاردهم ناپارامتری (1399/02/27)
جلسه سیزدهم مجازی ناپارامتری (1399/02/23)
جلسه سیزدهم مجازی ناپارامتری (1399/02/23)
جلسه چهاردهم مجازی مدل خطی (1399/02/21)
جزوه جلسه یازدهم مجازی ناپارامتری (1399/02/21)
جلسه یازدهم مجازی روش آماری (1399/02/21)
جلسه دهم مجازی روش آماری (1399/02/21)
جلسه سیزدهم مجازی مدل خطی (1399/02/14)
جلسه نهم مجازی روش آماری (1399/02/14)
جلسه نهم مجازی ناپارامتری (1399/02/13)
جلسه ۱۲ مجازی مدل خطی (1399/02/13)
جلسه هشتم مجازی روش اماری (1399/02/07)
جلسه یازدهم مجازی مدل خطی (1399/02/07)
جلسه دهم مجازی مدل خطی (1399/02/07)
جلسه هفتم مجازی- روش آماری (1399/02/04)
جلسه هشتم مجازی- مدل خطی (1399/02/01)
جلسه هشتم مجازی- مدل خطی (1399/02/01)
جلسه نهم مجازی-مدل خطی (1399/02/01)
جلسه ششم مجازی- روش آماری (1399/01/31)
جلسه هفتم مدل خطی (1399/01/30)
جلسه ششم- ناپارامتری (1399/01/30)
جلسه پنجم- روش آماری (1399/01/24)
جلسه پنجم مجازی- مدل خطی (1399/01/24)
جلسه چهارم مجازی- مدل های خطی (1399/01/24)
جلسه پنجم مجازی- ناپارامتری (1399/01/23)
کلاس مجازی جلسه چهارم- روش آماری (1399/01/23)
جلسه سوم مجازی- مدل خطی (1399/01/17)
جلسه دوم مجازی- مدل خطی (1399/01/16)
جلسه چهارم مجازی-ناپارامتری (1399/01/16)
کلاس مجازی جلسه سوم- روش اماری (1399/01/16)
جلسه اول مجازی-مدل خطی (1398/12/25)
جلسه سوم مجازی - ناپارامتری (1398/12/25)
لینک جلسه دوم -روش آماری (1398/12/25)
لینک جلسه اول-روش آماری (1398/12/24)
جلسه دوم مجازی-ناپارامتری (1398/12/24)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
fatemeh.hoseini@semnan.ac.ir
(+98)2331535704

فرم تماس