فاطمه حسینی

درباره من

دکتر فاطمه حسینی
image

استادیار گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

   ...

محقق گوگل

Citation

64

h-index

4

i10-index

2

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

۱۳۸۱

کارشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

1377-1381

۱۳۸۳

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس تهران

۱۳۸۱-۱۳۸۳

۱۳۸۹

دکتری

تربیت مدرس تهران

۱۳۸۵-۱۳۸۹ فرصت مطالعاتی: NTNU نروژ

تجارب

مرداد ۱۳۹۵ - مرداد ۱۳۹۸

مدیر گروه آمار

دانشگاه سمنان

از ۱۳۹۴ تاکنون

عضو کمیته انتخابات انجمن آمار ایران

انجمن آمار ایران

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

آمار فضایی

تحلیل بیزی

مدلهای خطی، آمیخته خطی تعمیم یافته، تابعی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Spatial Modeling of Depression and Its Related Factors Using a Spatial Generalized Linear Mixed Model in Mashhad, Iran: A Cross-Sectional Study
Shiraz E Medical Journal(2019)
علی هادیانفر, حبیب الله اسماعیلی, مجید غیور, حسین اقاجانی, آزاده ساکی*, مریم طایفی, ^فاطمه حسینی, سمانه صبور
تحلیل بقا با استفاده از رگرسیون درختی جمعی بیزی
اندیشه آماری(2019)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9511552019
مقایسه ای بین روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی برای برآورد پارامترهای سه مدل اقتصادسنجی فضایی
مدلسازی اقتصادسنجی(2019)
^ناهید اشرفی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی داده های بقا با همبستگی فضایی
اندیشه آماری(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9311552009
Approximate composite marginal likelihood inference in spatial generalized linear mixed models
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل مدل های سلسله مراتبی بیزی روی داده های فضایی زمانی حجیم قیمت مسکن شهر تهران
بررسی های آمار رسمی ایران(2018)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی تقریبی داده های فضایی – زمانی با استفاده از یک میدان تصادفی مارکوفی گاوسی
مجله علوم آماري(2017)
^فاطمه حسینی*, 9211552004
تحلیل بیزی تقریبی مدل های رگرسیون فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل زمانی و فضایی‐زمانی داده های ریسک سلامت در تصادفات جاده ای استان قم
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
حسین والی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
Approximate Composite Marginal Likelihood Inference in SGLM Models with Skew Normal Latent Variables
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل مدل های سری زمانی شمارش فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
سپیده تشرفی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
مدل های حیوانی با اثرات تصادف ژنتیکی چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
فاطمه پاکباز*, ^فاطمه حسینی, علیرضا نعمت الهی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل های فضایی‐ زمان چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل مقادیر گمشده در داده های فضایی‐زمان با رهیافت بیزی سلسله مراتبی
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی و درستنمایی داده های بقای خوشه بندی شده
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
9511552003, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل مدل های حیوانی چوله نرمال با روشهای مونت کارلوی زنجیری مارکوفی
بیستمین کارگاه فرایندهای تصادفی کاربردی(2018-04-25)
فاطمه پاکباز*, علیرضا نعمت الهی, ^فاطمه حسینی
Analysis of livestock data using Approximate Bayesian computation Approach
World Congress on Genetics Applied to Livestock Production(2018-02-11)
رستم عبدالهی ارپناهی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, 9312552004
تحلیل بیزی و بیزی تقریبی برای داده‌های قیمت ملک تهران
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
یک الگوریتم تقریبی جدید برای تحلیل درستنمایی مدل‌‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی با متغیرهای پنهان چوله نرمال
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل‌های تُنُک فضایی
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9411552017, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برآورد بیزی و ماکسیمم درستنمایی تقریبی پارامترهای مدل آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با مدل اتو رگرسیوشرطی
یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی(2017-08-30)
9311552003, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
Number of Inseminations to Conception in Iranian Holstein cows using Bayesian Markov Random Fields
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مقایسه‌ی روش‌های برآورد برای مدل‌ها‌ی رگرسیونی در اقتصاد سنجی فضایی
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9511552004, ^فاطمه حسینی*, 9411552017
برآورد بیزی مدل های اقتصادسنجی فضایی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9321552001, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برآورد بیزی پارامترها و وراثت پذیری در مدل های حیوانی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
معرفی یک رهیافت تقریبی برای تحلیل داده های فضایی رسته ای
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
^فاطمه حسینی
مقایسه دو روش تحلیل بیزی داده های فضایی گسسته
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-25)
9111552004*, ^فاطمه حسینی
تحلیل فضایی- زمانی داده های بارندگی استان سمنان
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-25)
9211552004*, ^فاطمه حسینی
معرفی یک الگوریتم کارا برای تحلیل داده های فضایی رسته ای
دوازدهمین کنفرانس ایران(2014-08-25)
^فاطمه حسینی
پیشگویی بیزی برای میدان تصادفی فضایی برای متغیرهای فضایی گسسته
نهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2013-09-11)
^فاطمه حسینی, 9111552004
تحليل بيزي مد لهاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از تقريب لاپلاس آشياني جمع بسته
محمدكريمي منور(تاریخ دفاع: 1393/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي تقريبي مدلهاي خطي تعميم يافته پويا
ادهمي امرئي سيده عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي تاوانيده، براي توزيع هاي چوله نرمال و چوله تي روي داده هاي فضايي
الياسي طاهره(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشگويي دادها ي فضايي زماني با رهيافت بيز تقريبي
همايون فال الهام(تاریخ دفاع: 1394/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استنباط بيزي تقريبي براي مدل هاي اقتصاد سنجي فضايي
بختياري فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد مولفه هاي واريانس مدل هاي حيواني با رهيافت بيزي تقريبي
جواهري نيلوفر(تاریخ دفاع: 1395/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي براي رگرسيون توزيعي جمعي ساختاري چند متغيره
جهانگير مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي داده هاي بقا با وابستگي فضايي
عزيزي عهديه(تاریخ دفاع: 1395/02/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل فضايي-زماني انعطاف پذير براي داده هاي آلودگي هواي شهر تهران
نيكو چوبدار فرشته(تاریخ دفاع: 1395/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خوشه اي بيمار با استفاده ازآماره كاوشي فضايي انعطاف پذير
رهائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد بيزي و ماكسيمم درستنمايي تقريبي پارامترهاي مدلsglmبا مدل هاي اتو رگرسيون شرطي
چگيني احترام(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اختلاط فضايي در مدل هاي آميخته تعميم يافته فضايي
علي محمدي فرانك(تاریخ دفاع: 1396/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد ماكسيمم درستنمايي مدل هاي رگرسيوني در اقتصاد سنجي فضايي
اكبري مهديه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بقا با استفاده از رگرسيون درختي جمعي بيزي
حامدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص تغييرات توزيعي فرايندهاي محيطي با استفاده از رگرسيون چندك فضايي-زماني
معصومي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي و بيزي داده هاي بقاي خوشه بندي شده
احمدي كمني غزل(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون نيكويي برازش و مسئله¬ي نقطه تغيير براي توزيع چوله نرمال
فرجام احمد(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فضايي-زماني داده¬هاي ريسك سلامت در تصادفات جاده¬اي استان قم طي سال¬هاي 1388 تا 1395
والي حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل چند متغيره آمارهاي رسمي ازدواج و طلاق كل كشور طي سال¬هاي 1384 تا 1394
غضنفري مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل داده هاي سري زماني شمارشي تحت مدل هاي خطي تعميم يافته
تشرفي سپيده(تاریخ دفاع: 1398/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي فرآيند لگ-گاوسي كاكس براي داده¬هاي فضايي و فضايي-زماني
صابريان زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحلیل بیزی مدل های حیوانی با اثرات تصادفی جمعی ژنتیکی چوله نرمال بسته
(2018-05-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
کتاب رنچر   (6 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم گسسته   (38 بار دانلود)
نمرات میان ترم روشهای آماری   (91 بار دانلود)
جزوه گسسته   (23 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم گسسته   (17 بار دانلود)
نمره میان ترم جبر   (32 بار دانلود)
نمرات میان ترم   (58 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم روش‌های آماری   (62 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم جبرخطی   (60 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم جبرخطی   (47 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم احتمال ۱   (54 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم احتمال ۱   (45 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم روش‌های آماری   (78 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم پیوسته   (74 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم ناپارامتری   (61 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم ناپارامتری   (65 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم پیوسته   (65 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم پیوسته   (65 بار دانلود)
کتاب- کریستنسن   (106 بار دانلود)
جزوه پیوسته   (147 بار دانلود)
رگرسیون خطی ساده   (108 بار دانلود)
برنامه ها اگرستی   (82 بار دانلود)
رگرسیون چندگانه   (102 بار دانلود)
کتاب-مدل خطی با R   (232 بار دانلود)
کتاب مدل خطی- سیرل   (104 بار دانلود)
مثال رگرسیون   (93 بار دانلود)
پروژه روش آماری- مینی تب   (269 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
احتمال ۱   (30 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
مدل های خطی   (101 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : ریاضی
روش های چند متغیره پیوسته ۲   (131 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
جبر خطی برای آمار   (136 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
روش های ناپارامتری   (113 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
روش های چند متغیره پیوسته ۱   (105 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
آمار و احتمال مقدماتی   (215 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
روش های آماری   (149 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
روش های چند متغیره گسسته   (128 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : آمار
نظریه اندازه و احتمال   (504 بار دانلود)
رشته : ریاضی , گرایش : ریاضی مالی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
fatemeh.hoseini@semnan.ac.ir
(+98)2331535704

فرم تماس