فاطمه حسینی

درباره من

دکتر فاطمه حسینی
image

دانشیار گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

   ...

محقق گوگل

(1401/9/8)

استنادات

127

h-index

6

i10-index

4

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1401/9/8)

استنادات

45

مقالات

10

h-index

3

مؤلفین همکار

12

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

۱۳۸۱

کارشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

1377-1381

۱۳۸۳

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس تهران

۱۳۸۱-۱۳۸۳

۱۳۸۹

دکتری

تربیت مدرس تهران

۱۳۸۵-۱۳۸۹ فرصت مطالعاتی: NTNU نروژ

تجارب

مرداد ۱۳۹۵ - مرداد ۱۳۹۸

مدیر گروه آمار

دانشگاه سمنان

از ۱۳۹۴ تاکنون

عضو کمیته انتخابات انجمن آمار ایران

انجمن آمار ایران

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

تحلیل بیزی

مدلهای خطی، آمیخته خطی تعمیم یافته، تابعی

آمار فضایی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
وش‌های مونت‌کارلویی همیلتونی برای تحلیل مدل‌ آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی چوله
اندیشه آماری(2021)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
Approximate pairwise likelihood inference in SGLM models with skew normal latent variables
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS(2021)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
معرفی یک میدان تصادفی مانای چوله گاوسی
مجله علوم آماري(2021)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی مدل‌های رگرسیونی اقتصادسنجی فضایی
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2021)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مقایسه‌ چند الگوریتم برآورد ماکسیمم درستنمایی مدل آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی
اندیشه آماری(2020)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل مدل های شمارشی فضایی روی تعداد روزهای هوای ناسالم شهر تهران
اندیشه آماری(2020)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
برآورد ماکسیمم درستنمایی پارامترها در مدل خطی تابعی تعمیم‌یافته
اندیشه آماری(2020)
9611552022, ^پرویز ملک زاده, ^فاطمه حسینی*
Approximate likelihood inference in spatial generalized linear mixed models with closed skew normal latent variables
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2020)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
Spatial Modeling of Depression and Its Related Factors Using a Spatial Generalized Linear Mixed Model in Mashhad, Iran: A Cross-Sectional Study
Shiraz E Medical Journal(2019)
علی هادیانفر, حبیب الله اسماعیلی, مجید غیور, حسین اقاجانی, آزاده ساکی*, مریم طایفی, ^فاطمه حسینی, سمانه صبور
تحلیل بقا با استفاده از رگرسیون درختی جمعی بیزی
اندیشه آماری(2019)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9511552019
مقایسه ای بین روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی برای برآورد پارامترهای سه مدل اقتصادسنجی فضایی
مدلسازی اقتصادسنجی(2019)
^ناهید اشرفی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی داده های بقا با همبستگی فضایی
اندیشه آماری(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9311552009
Approximate composite marginal likelihood inference in spatial generalized linear mixed models
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل مدل های سلسله مراتبی بیزی روی داده های فضایی زمانی حجیم قیمت مسکن شهر تهران
بررسی های آمار رسمی ایران(2018)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی تقریبی داده های فضایی – زمانی با استفاده از یک میدان تصادفی مارکوفی گاوسی
مجله علوم آماري(2017)
^فاطمه حسینی*, 9211552004
مقایسه رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مولفه های واریانس مدل حیوانی
علوم دامی ایران(2016)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9312552004
A New Algorithm for Estimating the Parameters of the Spatial Generalized Linear Mixed Models
ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS(2016)
^فاطمه حسینی*
تحلیل مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با استفاده از تقریب لاپلاس آشیانی جمع بسته
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2014)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, منور محمد کریمی
استنباط شبه درستنمایی پاسخ های فضایی گسسته (مطالعه موردی داده های بارندگی استان سمنان)
نشریه علوم دانشگاهﻩ خوارﺯمی(2014)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, محسن محمدزاده
برآورد مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با متغیرهای پنهان چوله نرمال بسته
نشریه علوم دانشگاهﻩ خوارﺯمی(2013)
^فاطمه حسینی, محسن محمدزاده
BAYESIAN PREDICTION FOR SPATIAL GENERALISED LINEAR MIXED MODELS WITH CLOSED SKEW NORMAL LATENT VARIABLES
Australian & New Zealand Journal of Statistics(2012)
^فاطمه حسینی, محسن محمدزاده
Modeling additive genetic effects in animal models by closed skew normal distribution
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2022)
فاطمه پاکباز -دانشجوی دکتری- مستخرج از رساله, ^فاطمه حسینی*, دکتر علی رضا نعمت الهی
Using a Laplace approximation to estimate the genetic variance components in animal models
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2022)
فاطمه پاکباز*, علیرضا نعمت الهی, ^فاطمه حسینی
الگوریتمهای مونت کارلویی برای برآورد ماکسیمم درستنمایی مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی چوله
چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2021-10-27)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل فضایی داده‌های لرزه‌ای در ایران طی پانزده سال‌ اخیر
چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2021-10-27)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
مدل بندی متغیرهای پنهان در مدل آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با میدان تصادفی چوله گاوسی بسته
سیزدهمین سمینار ملی احتمال و فرایندهای تصادفی(2021-09-01)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
میدان تصادفی چوله گاوسی ایستا و تقریبا ایستا برای داده‌های فضایی
سیزدهمین سمینار ملی احتمال و فرایندهای تصادفی(2021-09-01)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل سری‌ زمانی چندمتغیره داده‌های مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای استان قم
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552028, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی داده‌های شمارشی فضایی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
برآورد ماکسیمم درستنمایی مدل آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل سری‌ زمانی برداری داده‌های ازدواج و طلاق
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552013, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
مقایسه رگرسیون خطی با رگرسیون چندکی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552027, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
روشهای برآورد در مدل خطی تابعی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9611552013, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل مدل های سری زمانی شمارش فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
سپیده تشرفی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی تقریبی مدل های رگرسیون فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل زمانی و فضایی‐زمانی داده های ریسک سلامت در تصادفات جاده ای استان قم
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
حسین والی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
Approximate Composite Marginal Likelihood Inference in SGLM Models with Skew Normal Latent Variables
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی و درستنمایی داده های بقای خوشه بندی شده
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
9511552003, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مدل های حیوانی با اثرات تصادف ژنتیکی چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
فاطمه پاکباز*, ^فاطمه حسینی, علیرضا نعمت الهی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل های فضایی‐ زمان چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل مقادیر گمشده در داده های فضایی‐زمان با رهیافت بیزی سلسله مراتبی
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل مدل های حیوانی چوله نرمال با روشهای مونت کارلوی زنجیری مارکوفی
بیستمین کارگاه فرایندهای تصادفی کاربردی(2018-04-25)
فاطمه پاکباز*, علیرضا نعمت الهی, ^فاطمه حسینی
Analysis of livestock data using Approximate Bayesian computation Approach
World Congress on Genetics Applied to Livestock Production(2018-02-11)
رستم عبدالهی ارپناهی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, 9312552004
یک الگوریتم تقریبی جدید برای تحلیل درستنمایی مدل‌‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی با متغیرهای پنهان چوله نرمال
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی و بیزی تقریبی برای داده‌های قیمت ملک تهران
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی مدل‌های تُنُک فضایی
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9411552017, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برآورد بیزی و ماکسیمم درستنمایی تقریبی پارامترهای مدل آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با مدل اتو رگرسیوشرطی
یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی(2017-08-30)
9311552003, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
Number of Inseminations to Conception in Iranian Holstein cows using Bayesian Markov Random Fields
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مقایسه‌ی روش‌های برآورد برای مدل‌ها‌ی رگرسیونی در اقتصاد سنجی فضایی
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9511552004, ^فاطمه حسینی*, 9411552017
معرفی یک رهیافت تقریبی برای تحلیل داده های فضایی رسته ای
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
^فاطمه حسینی
برآورد بیزی مدل های اقتصادسنجی فضایی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9321552001, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برآورد بیزی پارامترها و وراثت پذیری در مدل های حیوانی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
معرفی یک الگوریتم کارا برای تحلیل داده های فضایی رسته ای
دوازدهمین کنفرانس ایران(2014-08-25)
^فاطمه حسینی
مقایسه دو روش تحلیل بیزی داده های فضایی گسسته
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-25)
9111552004*, ^فاطمه حسینی
تحلیل فضایی- زمانی داده های بارندگی استان سمنان
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-25)
9211552004*, ^فاطمه حسینی
پیشگویی بیزی برای میدان تصادفی فضایی برای متغیرهای فضایی گسسته
نهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2013-09-11)
^فاطمه حسینی, 9111552004
تحلیل بیزی مدل دوجمله ای منفی فضایی با رهیافت داده افزایی پولیا − گاما
شانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2022-08-24)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
استنباط درستنمایی مرکب در مدلهای آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با استفاده از میدان تصادفی چوله گاوسی ایستا
شانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2022-08-24)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحليل بيزي مد لهاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از تقريب لاپلاس آشياني جمع بسته
محمدكريمي منور(تاریخ دفاع: 1393/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي تقريبي مدلهاي خطي تعميم يافته پويا
ادهمي امرئي سيده عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي تاوانيده، براي توزيع هاي چوله نرمال و چوله تي روي داده هاي فضايي
الياسي طاهره(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشگويي دادها ي فضايي زماني با رهيافت بيز تقريبي
همايون فال الهام(تاریخ دفاع: 1394/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استنباط بيزي تقريبي براي مدل هاي اقتصاد سنجي فضايي
بختياري فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد مولفه هاي واريانس مدل هاي حيواني با رهيافت بيزي تقريبي
جواهري نيلوفر(تاریخ دفاع: 1395/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي براي رگرسيون توزيعي جمعي ساختاري چند متغيره
جهانگير مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي داده هاي بقا با وابستگي فضايي
عزيزي عهديه(تاریخ دفاع: 1395/02/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل فضايي-زماني انعطاف پذير براي داده هاي آلودگي هواي شهر تهران
نيكو چوبدار فرشته(تاریخ دفاع: 1395/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خوشه اي بيمار با استفاده ازآماره كاوشي فضايي انعطاف پذير
رهائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد بيزي و ماكسيمم درستنمايي تقريبي پارامترهاي مدلsglmبا مدل هاي اتو رگرسيون شرطي
چگيني احترام(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اختلاط فضايي در مدل هاي آميخته تعميم يافته فضايي
علي محمدي فرانك(تاریخ دفاع: 1396/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد ماكسيمم درستنمايي مدل هاي رگرسيوني در اقتصاد سنجي فضايي
اكبري مهديه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بقا با استفاده از رگرسيون درختي جمعي بيزي
حامدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص تغييرات توزيعي فرايندهاي محيطي با استفاده از رگرسيون چندك فضايي-زماني
معصومي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي و بيزي داده هاي بقاي خوشه بندي شده
احمدي كمني غزل(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون نيكويي برازش و مسئله¬ي نقطه تغيير براي توزيع چوله نرمال
فرجام احمد(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل¬هاي فضايي مقياس بزرگ براساس فرآيند گاوسي تقريبي
احمدخاني وحيد(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي نمونه گيري فضايي بر اساس بهينه سازي تابع چند هدفه
طاهرخاني اميررضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فضايي-زماني داده¬هاي ريسك سلامت در تصادفات جاده¬اي استان قم طي سال¬هاي 1388 تا 1395
والي حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل چند متغيره آمارهاي رسمي ازدواج و طلاق كل كشور طي سال¬هاي 1384 تا 1394
غضنفري مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل داده هاي سري زماني شمارشي تحت مدل هاي خطي تعميم يافته
تشرفي سپيده(تاریخ دفاع: 1398/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي فرآيند لگ-گاوسي كاكس براي داده¬هاي فضايي و فضايي-زماني
صابريان زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل هاي فضا حالت براي خانواده توزيع هاي نمايي
عبداللهي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد پارامترهاي مدل خطي تابعي تعميم¬يافته با استفاده از رهيافت هاي شبه درستنمايي و درستنمايي تاوانيده
پاپي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش هاي برآورد پارامترهاي مدل خطي تابعي
عرب حسن آبادي سحر(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مدل هاي جمعي فضايي و غير فضايي،
خرم نگين(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از رهيافت درستنمايي مركب
صفاخواه سوگند(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مدل هاي فضايي-زماني ناحيه اي با پيشين هاي اتورگرسيو شرطي
محمدزاده شهريار(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مدل‌هاي دوجمله‌اي منفي فضايي براي داده‌هاي شمارشي فضايي
محمدزاده اصل مهتاب ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مد لهاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از تقريب لاپلاس آشياني جمع بسته
محمدكريمي منور(تاریخ دفاع: 1393/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي تقريبي مدلهاي خطي تعميم يافته پويا
ادهمي امرئي سيده عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي تاوانيده، براي توزيع هاي چوله نرمال و چوله تي روي داده هاي فضايي
الياسي طاهره(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشگويي دادها ي فضايي زماني با رهيافت بيز تقريبي
همايون فال الهام(تاریخ دفاع: 1394/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استنباط بيزي تقريبي براي مدل هاي اقتصاد سنجي فضايي
بختياري فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد مولفه هاي واريانس مدل هاي حيواني با رهيافت بيزي تقريبي
جواهري نيلوفر(تاریخ دفاع: 1395/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي براي رگرسيون توزيعي جمعي ساختاري چند متغيره
جهانگير مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي داده هاي بقا با وابستگي فضايي
عزيزي عهديه(تاریخ دفاع: 1395/02/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل فضايي-زماني انعطاف پذير براي داده هاي آلودگي هواي شهر تهران
نيكو چوبدار فرشته(تاریخ دفاع: 1395/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خوشه اي بيمار با استفاده ازآماره كاوشي فضايي انعطاف پذير
رهائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد بيزي و ماكسيمم درستنمايي تقريبي پارامترهاي مدلsglmبا مدل هاي اتو رگرسيون شرطي
چگيني احترام(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اختلاط فضايي در مدل هاي آميخته تعميم يافته فضايي
علي محمدي فرانك(تاریخ دفاع: 1396/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد ماكسيمم درستنمايي مدل هاي رگرسيوني در اقتصاد سنجي فضايي
اكبري مهديه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بقا با استفاده از رگرسيون درختي جمعي بيزي
حامدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص تغييرات توزيعي فرايندهاي محيطي با استفاده از رگرسيون چندك فضايي-زماني
معصومي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي و بيزي داده هاي بقاي خوشه بندي شده
احمدي كمني غزل(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون نيكويي برازش و مسئله¬ي نقطه تغيير براي توزيع چوله نرمال
فرجام احمد(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل¬هاي فضايي مقياس بزرگ براساس فرآيند گاوسي تقريبي
احمدخاني وحيد(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي نمونه گيري فضايي بر اساس بهينه سازي تابع چند هدفه
طاهرخاني اميررضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فضايي-زماني داده¬هاي ريسك سلامت در تصادفات جاده¬اي استان قم طي سال¬هاي 1388 تا 1395
والي حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل چند متغيره آمارهاي رسمي ازدواج و طلاق كل كشور طي سال¬هاي 1384 تا 1394
غضنفري مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل داده هاي سري زماني شمارشي تحت مدل هاي خطي تعميم يافته
تشرفي سپيده(تاریخ دفاع: 1398/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي فرآيند لگ-گاوسي كاكس براي داده¬هاي فضايي و فضايي-زماني
صابريان زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل هاي فضا حالت براي خانواده توزيع هاي نمايي
عبداللهي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد پارامترهاي مدل خطي تابعي تعميم¬يافته با استفاده از رهيافت هاي شبه درستنمايي و درستنمايي تاوانيده
پاپي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش هاي برآورد پارامترهاي مدل خطي تابعي
عرب حسن آبادي سحر(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مدل هاي جمعي فضايي و غير فضايي،
خرم نگين(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از رهيافت درستنمايي مركب
صفاخواه سوگند(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مدل هاي فضايي-زماني ناحيه اي با پيشين هاي اتورگرسيو شرطي
محمدزاده شهريار(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مدل‌هاي دوجمله‌اي منفي فضايي براي داده‌هاي شمارشي فضايي
محمدزاده اصل مهتاب(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحلیل بیزی مدل های حیوانی با اثرات تصادفی جمعی ژنتیکی چوله نرمال بسته(مجری اول)
(2018-05-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
کتاب اگرستی   (2 بار دانلود)
بخش دوم جزوه   (122 بار دانلود)
احتمال   (115 بار دانلود)
کد بیضیگون   (112 بار دانلود)
فصل۶   (160 بار دانلود)
فصل۵   (132 بار دانلود)
فصل۴   (130 بار دانلود)
فصل۳   (122 بار دانلود)
فصل۲   (127 بار دانلود)
فصل۱   (142 بار دانلود)
کدها   (108 بار دانلود)
جزوه بخش ۱   (166 بار دانلود)
جزوه بخش ۲   (183 بار دانلود)
جزوه بخش ۱   (175 بار دانلود)
جزوه بخش ۲ گسسته   (223 بار دانلود)
بخش ۴ جزوه   (159 بار دانلود)
example39-50-R   (110 بار دانلود)
پیوست پ جدول ها   (152 بار دانلود)
بخش اول درس   (196 بار دانلود)
قاعده بیز   (147 بار دانلود)
بخش پنجم درس   (160 بار دانلود)
بخش چهارم درس   (187 بار دانلود)
بخش سوم درس   (172 بار دانلود)
فصل هفت   (170 بار دانلود)
فصل ششم   (223 بار دانلود)
فصل پنجم   (231 بار دانلود)
فصل۴   (194 بار دانلود)
فصل سوم   (214 بار دانلود)
فصل دوم   (192 بار دانلود)
بخش دوم درس   (227 بار دانلود)
جداول آماری   (208 بار دانلود)
جزوه- بخش۳   (196 بار دانلود)
کدهای مثال ۳۱ تا ۳۷   (119 بار دانلود)
مثال وارون   (174 بار دانلود)
مثال افراز   (156 بار دانلود)
کد ANOVA و کای دو پیرسون   (97 بار دانلود)
کدهای مثال های ۱۷ تا ۲۶   (119 بار دانلود)
کدهای مثال ۸ تا ۱۳   (126 بار دانلود)
برنامه های ماتریس   (139 بار دانلود)
جزوه - بخش ۲   (191 بار دانلود)
جزوه- بخش یک   (186 بار دانلود)
جزوه روش آماری   (210 بار دانلود)
ناپارامتری   (183 بار دانلود)
spss   (203 بار دانلود)
توصیفی   (185 بار دانلود)
آنالیز واریانس   (155 بار دانلود)
رگرسیون و ضریب همبستگی   (184 بار دانلود)
آزمون فرض   (184 بار دانلود)
برآوردیابی   (191 بار دانلود)
داده ها، آماره ها و توزیع های نمونه ای   (161 بار دانلود)
Chemometrics   (130 بار دانلود)
دو مثال آزمون نکویی برازش   (246 بار دانلود)
دو مثال آزمون نکویی برازش   (162 بار دانلود)
جزوه مدل خطی- بخش چهارم   (285 بار دانلود)
جزوه مدل خطی- بخش سوم   (304 بار دانلود)
جزوه مجازی بخش صفر مدل خطی   (259 بار دانلود)
سوالات جزوه با R   (380 بار دانلود)
کد R.مثالهای جزوه   (287 بار دانلود)
ناپارامتری با minitab   (270 بار دانلود)
ناپارامتری با spss   (705 بار دانلود)
جزوه روش اماری کلاس مجازی   (407 بار دانلود)
جداول آماری   (329 بار دانلود)
نمونه همگرایی ها و امیدریاضی   (242 بار دانلود)
رگرسیون پواسون- برنامه R   (276 بار دانلود)
مثال لگ خطی   (343 بار دانلود)
نمونه سوال   (280 بار دانلود)
ضرایب همبستگی   (335 بار دانلود)
داده امتحان عملی   (232 بار دانلود)
حل تمرین میان ترم   (355 بار دانلود)
رگرسیون پواسون   (340 بار دانلود)
حل تمرین   (391 بار دانلود)
مدل glm- باقیمانده ها و مثال   (416 بار دانلود)
حل ۱۰ نمونه سوال میان ترم ۱   (407 بار دانلود)
۱۰ نمونه سوال میان ترم ۱   (360 بار دانلود)
حل مسائل جبرخطی برای آمار   (428 بار دانلود)
فصل‌های یک تا چهار
مسائل جبر خطی برای آمار   (399 بار دانلود)
فصل‌های یک تا چهار
جزوه احتمال اصلی   (506 بار دانلود)
دکتر حسینی
نمونه سوال پایان ترم   (351 بار دانلود)
میان ترم ۱   (312 بار دانلود)
میان ترم۲   (365 بار دانلود)
کتاب رزنیک   (850 بار دانلود)
مثال پلکانی سطری   (256 بار دانلود)
توزیع های پیوسته   (371 بار دانلود)
جزوه دکتر کریمی   (547 بار دانلود)
کتاب اصلی   (453 بار دانلود)
جزوه چندمتغیره گسسته   (642 بار دانلود)
جزوه کامل
جزوه جبر خطی- بخش ۱   (626 بار دانلود)
جزوه میان ترم جبر خطی
جزوه جبر خطی- بخش ۲   (601 بار دانلود)
بخش پایان ترم جزوه جبر خطی
سوال پایان ترم ناپارامتری   (346 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم مدل خطی   (299 بار دانلود)
کدهای kruskal-k-s-Friedman   (298 بار دانلود)
فریدمن   (376 بار دانلود)
مثال كروسكال واليس   (386 بار دانلود)
مثال ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال   (406 بار دانلود)
ناپارامتری با R   (1454 بار دانلود)
home work   (475 بار دانلود)
جزوه روش‌های آماری-بخش دوم   (469 بار دانلود)
بخش سوم: رگرسیون و تحلیل واریانس
مبحث رگرسیون   (421 بار دانلود)
شامل مثال حل شده و تمرین
نمونه سوال کای دو پیرسون   (413 بار دانلود)
جدول توزیع دوجمله ای   (415 بار دانلود)
جزوه مدل های خطی - بخش ۵   (434 بار دانلود)
جداول اماري ناپارامتري   (504 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم   (414 بار دانلود)
جداول آماری   (421 بار دانلود)
تمرین -رگرسیون چندگانه   (334 بار دانلود)
جزوه ناپارامتری - پایان ترم   (685 بار دانلود)
جزوه ناپارامتری - میان ترم   (751 بار دانلود)
جزوه مدل های خطی بخش دو   (418 بار دانلود)
جزوه مدل خطی بخش یک   (495 بار دانلود)
کتاب رنچر   (419 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم گسسته   (427 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم گسسته   (395 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم روش‌های آماری   (517 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم جبرخطی   (437 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم جبرخطی   (418 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم احتمال ۱   (397 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم احتمال ۱   (402 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم روش‌های آماری   (484 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم پیوسته   (453 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم ناپارامتری   (497 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم پیوسته   (404 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم پیوسته   (399 بار دانلود)
مثال رگرسیون   (472 بار دانلود)
کتاب مدل خطی- سیرل   (529 بار دانلود)
برنامه ها اگرستی   (502 بار دانلود)
رگرسیون چندگانه   (483 بار دانلود)
پروژه روش آماری- مینی تب   (822 بار دانلود)
کتاب-مدل خطی با R   (720 بار دانلود)
کتاب- کریستنسن   (520 بار دانلود)
جزوه پیوسته   (929 بار دانلود)
رگرسیون خطی ساده   (436 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
جلسه شانزدهم ناپارامتری (1399/03/10)
جلسه پانزدهم ناپارامتری (1399/03/03)
جلسه سیزدهم روش آماری (1399/03/01)
جلسه شانزدهم مدل خطی (1399/02/28)
جلسه دوازده روش آماری (1399/02/28)
جلسه پانزدهم مدل خطی (1399/02/27)
جلسه چهاردهم ناپارامتری (1399/02/27)
جلسه سیزدهم مجازی ناپارامتری (1399/02/23)
جلسه سیزدهم مجازی ناپارامتری (1399/02/23)
جلسه چهاردهم مجازی مدل خطی (1399/02/21)
جزوه جلسه یازدهم مجازی ناپارامتری (1399/02/21)
جلسه یازدهم مجازی روش آماری (1399/02/21)
جلسه دهم مجازی روش آماری (1399/02/21)
جلسه سیزدهم مجازی مدل خطی (1399/02/14)
جلسه نهم مجازی روش آماری (1399/02/14)
جلسه نهم مجازی ناپارامتری (1399/02/13)
جلسه ۱۲ مجازی مدل خطی (1399/02/13)
جلسه هشتم مجازی روش اماری (1399/02/07)
جلسه یازدهم مجازی مدل خطی (1399/02/07)
جلسه دهم مجازی مدل خطی (1399/02/07)
جلسه هفتم مجازی- روش آماری (1399/02/04)
جلسه هشتم مجازی- مدل خطی (1399/02/01)
جلسه هشتم مجازی- مدل خطی (1399/02/01)
جلسه نهم مجازی-مدل خطی (1399/02/01)
جلسه ششم مجازی- روش آماری (1399/01/31)
جلسه هفتم مدل خطی (1399/01/30)
جلسه ششم- ناپارامتری (1399/01/30)
جلسه پنجم- روش آماری (1399/01/24)
جلسه پنجم مجازی- مدل خطی (1399/01/24)
جلسه چهارم مجازی- مدل های خطی (1399/01/24)
جلسه پنجم مجازی- ناپارامتری (1399/01/23)
کلاس مجازی جلسه چهارم- روش آماری (1399/01/23)
جلسه سوم مجازی- مدل خطی (1399/01/17)
جلسه دوم مجازی- مدل خطی (1399/01/16)
جلسه چهارم مجازی-ناپارامتری (1399/01/16)
کلاس مجازی جلسه سوم- روش اماری (1399/01/16)
جلسه اول مجازی-مدل خطی (1398/12/25)
جلسه سوم مجازی - ناپارامتری (1398/12/25)
لینک جلسه دوم -روش آماری (1398/12/25)
لینک جلسه اول-روش آماری (1398/12/24)
جلسه دوم مجازی-ناپارامتری (1398/12/24)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
fatemeh.hoseini@semnan.ac.ir
(+98)2331535704

فرم تماس