فاطمه حسینی

درباره من

دکتر فاطمه حسینی
image

استادیار گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

   ...

محقق گوگل

(1400/7/26)

استنادات

111

h-index

6

i10-index

3

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1400/4/5)

استنادات

34

مقالات

9

h-index

3

مؤلفین همکار

12

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

۱۳۸۱

کارشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

1377-1381

۱۳۸۳

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس تهران

۱۳۸۱-۱۳۸۳

۱۳۸۹

دکتری

تربیت مدرس تهران

۱۳۸۵-۱۳۸۹ فرصت مطالعاتی: NTNU نروژ

تجارب

مرداد ۱۳۹۵ - مرداد ۱۳۹۸

مدیر گروه آمار

دانشگاه سمنان

از ۱۳۹۴ تاکنون

عضو کمیته انتخابات انجمن آمار ایران

انجمن آمار ایران

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

آمار فضایی

تحلیل بیزی

مدلهای خطی، آمیخته خطی تعمیم یافته، تابعی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Approximate pairwise likelihood inference in SGLM models with skew normal latent variables
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS(2021)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل‌های رگرسیونی اقتصادسنجی فضایی
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2021)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مقایسه‌ چند الگوریتم برآورد ماکسیمم درستنمایی مدل آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی
اندیشه آماری(2020)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل مدل های شمارشی فضایی روی تعداد روزهای هوای ناسالم شهر تهران
اندیشه آماری(2020)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
برآورد ماکسیمم درستنمایی پارامترها در مدل خطی تابعی تعمیم‌یافته
اندیشه آماری(2020)
9611552022, ^پرویز ملک زاده, ^فاطمه حسینی*
Approximate likelihood inference in spatial generalized linear mixed models with closed skew normal latent variables
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2020)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
Spatial Modeling of Depression and Its Related Factors Using a Spatial Generalized Linear Mixed Model in Mashhad, Iran: A Cross-Sectional Study
Shiraz E Medical Journal(2019)
علی هادیانفر, حبیب الله اسماعیلی, مجید غیور, حسین اقاجانی, آزاده ساکی*, مریم طایفی, ^فاطمه حسینی, سمانه صبور
تحلیل بقا با استفاده از رگرسیون درختی جمعی بیزی
اندیشه آماری(2019)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9511552019
مقایسه ای بین روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی برای برآورد پارامترهای سه مدل اقتصادسنجی فضایی
مدلسازی اقتصادسنجی(2019)
^ناهید اشرفی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی داده های بقا با همبستگی فضایی
اندیشه آماری(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9311552009
Approximate composite marginal likelihood inference in spatial generalized linear mixed models
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS(2018)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل مدل های سلسله مراتبی بیزی روی داده های فضایی زمانی حجیم قیمت مسکن شهر تهران
بررسی های آمار رسمی ایران(2018)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی تقریبی داده های فضایی – زمانی با استفاده از یک میدان تصادفی مارکوفی گاوسی
مجله علوم آماري(2017)
^فاطمه حسینی*, 9211552004
مقایسه رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مولفه های واریانس مدل حیوانی
علوم دامی ایران(2016)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی, 9312552004
A New Algorithm for Estimating the Parameters of the Spatial Generalized Linear Mixed Models
ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS(2016)
^فاطمه حسینی*
تحلیل مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با استفاده از تقریب لاپلاس آشیانی جمع بسته
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2014)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, منور محمد کریمی
استنباط شبه درستنمایی پاسخ های فضایی گسسته (مطالعه موردی داده های بارندگی استان سمنان)
نشریه علوم دانشگاهﻩ خوارﺯمی(2014)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, محسن محمدزاده
برآورد مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با متغیرهای پنهان چوله نرمال بسته
نشریه علوم دانشگاهﻩ خوارﺯمی(2013)
^فاطمه حسینی, محسن محمدزاده
BAYESIAN PREDICTION FOR SPATIAL GENERALISED LINEAR MIXED MODELS WITH CLOSED SKEW NORMAL LATENT VARIABLES
Australian & New Zealand Journal of Statistics(2012)
^فاطمه حسینی, محسن محمدزاده
تحلیل بیزی داده‌های شمارشی فضایی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
برآورد ماکسیمم درستنمایی مدل آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل سری‌ زمانی برداری داده‌های ازدواج و طلاق
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552013, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
مقایسه رگرسیون خطی با رگرسیون چندکی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552027, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
روشهای برآورد در مدل خطی تابعی
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9611552013, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل سری‌ زمانی چندمتغیره داده‌های مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای استان قم
پانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2020-09-09)
9511552028, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل مدل های سری زمانی شمارش فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
سپیده تشرفی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی تقریبی مدل های رگرسیون فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
تحلیل زمانی و فضایی‐زمانی داده های ریسک سلامت در تصادفات جاده ای استان قم
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
حسین والی, ^امید کریمی, ^فاطمه حسینی
Approximate Composite Marginal Likelihood Inference in SGLM Models with Skew Normal Latent Variables
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2019-10-23)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل بیزی و درستنمایی داده های بقای خوشه بندی شده
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
9511552003, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مدل های حیوانی با اثرات تصادف ژنتیکی چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
فاطمه پاکباز*, ^فاطمه حسینی, علیرضا نعمت الهی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل های فضایی‐ زمان چوله
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل مقادیر گمشده در داده های فضایی‐زمان با رهیافت بیزی سلسله مراتبی
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
تحلیل مدل های حیوانی چوله نرمال با روشهای مونت کارلوی زنجیری مارکوفی
بیستمین کارگاه فرایندهای تصادفی کاربردی(2018-04-25)
فاطمه پاکباز*, علیرضا نعمت الهی, ^فاطمه حسینی
Analysis of livestock data using Approximate Bayesian computation Approach
World Congress on Genetics Applied to Livestock Production(2018-02-11)
رستم عبدالهی ارپناهی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی, 9312552004
تحلیل بیزی و بیزی تقریبی برای داده‌های قیمت ملک تهران
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
یک الگوریتم تقریبی جدید برای تحلیل درستنمایی مدل‌‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی با متغیرهای پنهان چوله نرمال
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن(2017-10-25)
^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
تحلیل بیزی مدل‌های تُنُک فضایی
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9411552017, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برآورد بیزی و ماکسیمم درستنمایی تقریبی پارامترهای مدل آمیخته خطی تعمیم یافته فضایی با مدل اتو رگرسیوشرطی
یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی(2017-08-30)
9311552003, ^امید کریمی*, ^فاطمه حسینی
Number of Inseminations to Conception in Iranian Holstein cows using Bayesian Markov Random Fields
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مقایسه‌ی روش‌های برآورد برای مدل‌ها‌ی رگرسیونی در اقتصاد سنجی فضایی
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2017-08-30)
9511552004, ^فاطمه حسینی*, 9411552017
معرفی یک رهیافت تقریبی برای تحلیل داده های فضایی رسته ای
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
^فاطمه حسینی
برآورد بیزی مدل های اقتصادسنجی فضایی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9321552001, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
برآورد بیزی پارامترها و وراثت پذیری در مدل های حیوانی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9312552004, ^فاطمه حسینی*, ^امید کریمی
مقایسه دو روش تحلیل بیزی داده های فضایی گسسته
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-25)
9111552004*, ^فاطمه حسینی
تحلیل فضایی- زمانی داده های بارندگی استان سمنان
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-25)
9211552004*, ^فاطمه حسینی
معرفی یک الگوریتم کارا برای تحلیل داده های فضایی رسته ای
دوازدهمین کنفرانس ایران(2014-08-25)
^فاطمه حسینی
پیشگویی بیزی برای میدان تصادفی فضایی برای متغیرهای فضایی گسسته
نهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2013-09-11)
^فاطمه حسینی, 9111552004
تحليل بيزي مد لهاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از تقريب لاپلاس آشياني جمع بسته
محمدكريمي منور(تاریخ دفاع: 1393/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي تقريبي مدلهاي خطي تعميم يافته پويا
ادهمي امرئي سيده عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي تاوانيده، براي توزيع هاي چوله نرمال و چوله تي روي داده هاي فضايي
الياسي طاهره(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشگويي دادها ي فضايي زماني با رهيافت بيز تقريبي
همايون فال الهام(تاریخ دفاع: 1394/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استنباط بيزي تقريبي براي مدل هاي اقتصاد سنجي فضايي
بختياري فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد مولفه هاي واريانس مدل هاي حيواني با رهيافت بيزي تقريبي
جواهري نيلوفر(تاریخ دفاع: 1395/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي براي رگرسيون توزيعي جمعي ساختاري چند متغيره
جهانگير مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي داده هاي بقا با وابستگي فضايي
عزيزي عهديه(تاریخ دفاع: 1395/02/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل فضايي-زماني انعطاف پذير براي داده هاي آلودگي هواي شهر تهران
نيكو چوبدار فرشته(تاریخ دفاع: 1395/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خوشه اي بيمار با استفاده ازآماره كاوشي فضايي انعطاف پذير
رهائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد بيزي و ماكسيمم درستنمايي تقريبي پارامترهاي مدلsglmبا مدل هاي اتو رگرسيون شرطي
چگيني احترام(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اختلاط فضايي در مدل هاي آميخته تعميم يافته فضايي
علي محمدي فرانك(تاریخ دفاع: 1396/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد ماكسيمم درستنمايي مدل هاي رگرسيوني در اقتصاد سنجي فضايي
اكبري مهديه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بقا با استفاده از رگرسيون درختي جمعي بيزي
حامدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص تغييرات توزيعي فرايندهاي محيطي با استفاده از رگرسيون چندك فضايي-زماني
معصومي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درستنمايي و بيزي داده هاي بقاي خوشه بندي شده
احمدي كمني غزل(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون نيكويي برازش و مسئله¬ي نقطه تغيير براي توزيع چوله نرمال
فرجام احمد(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل¬هاي فضايي مقياس بزرگ براساس فرآيند گاوسي تقريبي
احمدخاني وحيد(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فضايي-زماني داده¬هاي ريسك سلامت در تصادفات جاده¬اي استان قم طي سال¬هاي 1388 تا 1395
والي حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل چند متغيره آمارهاي رسمي ازدواج و طلاق كل كشور طي سال¬هاي 1384 تا 1394
غضنفري مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل داده هاي سري زماني شمارشي تحت مدل هاي خطي تعميم يافته
تشرفي سپيده(تاریخ دفاع: 1398/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي فرآيند لگ-گاوسي كاكس براي داده¬هاي فضايي و فضايي-زماني
صابريان زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل هاي فضا حالت براي خانواده توزيع هاي نمايي
عبداللهي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد پارامترهاي مدل خطي تابعي تعميم¬يافته با استفاده از رهيافت هاي شبه درستنمايي و درستنمايي تاوانيده
پاپي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش هاي برآورد پارامترهاي مدل خطي تابعي
عرب حسن آبادي سحر(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مدل هاي جمعي فضايي و غير فضايي،
خرم نگين(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با استفاده از رهيافت درستنمايي مركب
صفاخواه سوگند(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي مدل هاي فضايي-زماني ناحيه اي با پيشين هاي اتورگرسيو شرطي
محمدزاده شهريار(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحلیل بیزی مدل های حیوانی با اثرات تصادفی جمعی ژنتیکی چوله نرمال بسته
(2018-05-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
امار توصیفی   (10 بار دانلود)
فصل هفت   (10 بار دانلود)
فصل ششم   (14 بار دانلود)
فصل پنجم   (8 بار دانلود)
فصل۴   (6 بار دانلود)
فصل سوم   (6 بار دانلود)
فصل دوم   (10 بار دانلود)
فصل اول   (10 بار دانلود)
جداول آماری   (14 بار دانلود)
جزوه- بخش۳   (20 بار دانلود)
کدهای مثال ۳۱ تا ۳۷   (15 بار دانلود)
مثال وارون   (29 بار دانلود)
مثال افراز   (18 بار دانلود)
کد ANOVA و کای دو پیرسون   (7 بار دانلود)
کدهای مثال های ۱۷ تا ۲۶   (10 بار دانلود)
کدهای مثال ۸ تا ۱۳   (13 بار دانلود)
برنامه های ماتریس   (17 بار دانلود)
جزوه - بخش ۲   (20 بار دانلود)
جزوه- بخش یک   (24 بار دانلود)
جزوه روش آماری   (12 بار دانلود)
ناپارامتری   (9 بار دانلود)
spss   (11 بار دانلود)
توصیفی   (8 بار دانلود)
آنالیز واریانس   (8 بار دانلود)
رگرسیون و ضریب همبستگی   (8 بار دانلود)
آزمون فرض   (10 بار دانلود)
برآوردیابی   (10 بار دانلود)
داده ها، آماره ها و توزیع های نمونه ای   (10 بار دانلود)
Chemometrics   (9 بار دانلود)
دو مثال آزمون نکویی برازش   (44 بار دانلود)
دو مثال آزمون نکویی برازش   (56 بار دانلود)
جزوه مدل خطی- بخش چهارم   (64 بار دانلود)
جزوه مدل خطی- بخش سوم   (58 بار دانلود)
جزوه مجازی بخش صفر مدل خطی   (54 بار دانلود)
سوالات جزوه با R   (101 بار دانلود)
کد R.مثالهای جزوه   (96 بار دانلود)
ناپارامتری با minitab   (84 بار دانلود)
ناپارامتری با spss   (106 بار دانلود)
جزوه روش اماری کلاس مجازی   (149 بار دانلود)
جداول آماری   (147 بار دانلود)
نمونه همگرایی ها و امیدریاضی   (105 بار دانلود)
رگرسیون پواسون- برنامه R   (151 بار دانلود)
مثال لگ خطی   (168 بار دانلود)
نمونه سوال   (133 بار دانلود)
ضرایب همبستگی   (137 بار دانلود)
داده امتحان عملی   (121 بار دانلود)
حل تمرین میان ترم   (204 بار دانلود)
رگرسیون پواسون   (152 بار دانلود)
حل تمرین   (164 بار دانلود)
مدل glm- باقیمانده ها و مثال   (188 بار دانلود)
حل ۱۰ نمونه سوال میان ترم ۱   (183 بار دانلود)
۱۰ نمونه سوال میان ترم ۱   (169 بار دانلود)
حل مسائل جبرخطی برای آمار   (202 بار دانلود)
فصل‌های یک تا چهار
مسائل جبر خطی برای آمار   (182 بار دانلود)
فصل‌های یک تا چهار
جزوه احتمال اصلی   (247 بار دانلود)
دکتر حسینی
نمونه سوال پایان ترم   (170 بار دانلود)
میان ترم۲   (190 بار دانلود)
میان ترم ۱   (170 بار دانلود)
کتاب رزنیک   (284 بار دانلود)
مثال پلکانی سطری   (97 بار دانلود)
توزیع های پیوسته   (173 بار دانلود)
جزوه دکتر کریمی   (270 بار دانلود)
کتاب اصلی   (247 بار دانلود)
جزوه چندمتغیره گسسته   (328 بار دانلود)
جزوه کامل
جزوه جبر خطی- بخش ۱   (341 بار دانلود)
جزوه میان ترم جبر خطی
جزوه جبر خطی- بخش ۲   (263 بار دانلود)
بخش پایان ترم جزوه جبر خطی
سوال پایان ترم ناپارامتری   (201 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم مدل خطی   (164 بار دانلود)
کدهای kruskal-k-s-Friedman   (201 بار دانلود)
فریدمن   (239 بار دانلود)
مثال كروسكال واليس   (229 بار دانلود)
مثال ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال   (224 بار دانلود)
ناپارامتری با R   (377 بار دانلود)
home work   (270 بار دانلود)
مبحث رگرسیون   (270 بار دانلود)
شامل مثال حل شده و تمرین
جزوه روش‌های آماری-بخش دوم   (279 بار دانلود)
بخش سوم: رگرسیون و تحلیل واریانس
نمونه سوال کای دو پیرسون   (260 بار دانلود)
جدول توزیع دوجمله ای   (281 بار دانلود)
جزوه مدل های خطی - بخش ۵   (219 بار دانلود)
جداول اماري ناپارامتري   (273 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم   (236 بار دانلود)
جداول آماری   (251 بار دانلود)
تمرین -رگرسیون چندگانه   (189 بار دانلود)
جزوه ناپارامتری - پایان ترم   (404 بار دانلود)
جزوه ناپارامتری - میان ترم   (490 بار دانلود)
جزوه مدل های خطی بخش دو   (227 بار دانلود)
جزوه مدل خطی بخش یک   (218 بار دانلود)
کتاب رنچر   (232 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم گسسته   (255 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم گسسته   (234 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم روش‌های آماری   (298 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم جبرخطی   (274 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم جبرخطی   (259 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم احتمال ۱   (229 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم احتمال ۱   (221 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم روش‌های آماری   (289 بار دانلود)
نمونه سوال پایان ترم پیوسته   (253 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم ناپارامتری   (297 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم پیوسته   (242 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم پیوسته   (242 بار دانلود)
جزوه پیوسته   (458 بار دانلود)
رگرسیون خطی ساده   (294 بار دانلود)
رگرسیون چندگانه   (294 بار دانلود)
پروژه روش آماری- مینی تب   (539 بار دانلود)
کتاب-مدل خطی با R   (463 بار دانلود)
کتاب- کریستنسن   (341 بار دانلود)
مثال رگرسیون   (280 بار دانلود)
کتاب مدل خطی- سیرل   (314 بار دانلود)
برنامه ها اگرستی   (285 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
جلسه شانزدهم ناپارامتری (1399/03/10)
جلسه پانزدهم ناپارامتری (1399/03/03)
جلسه سیزدهم روش آماری (1399/03/01)
جلسه شانزدهم مدل خطی (1399/02/28)
جلسه دوازده روش آماری (1399/02/28)
جلسه پانزدهم مدل خطی (1399/02/27)
جلسه چهاردهم ناپارامتری (1399/02/27)
جلسه سیزدهم مجازی ناپارامتری (1399/02/23)
جلسه سیزدهم مجازی ناپارامتری (1399/02/23)
جلسه چهاردهم مجازی مدل خطی (1399/02/21)
جزوه جلسه یازدهم مجازی ناپارامتری (1399/02/21)
جلسه یازدهم مجازی روش آماری (1399/02/21)
جلسه دهم مجازی روش آماری (1399/02/21)
جلسه سیزدهم مجازی مدل خطی (1399/02/14)
جلسه نهم مجازی روش آماری (1399/02/14)
جلسه نهم مجازی ناپارامتری (1399/02/13)
جلسه ۱۲ مجازی مدل خطی (1399/02/13)
جلسه هشتم مجازی روش اماری (1399/02/07)
جلسه یازدهم مجازی مدل خطی (1399/02/07)
جلسه دهم مجازی مدل خطی (1399/02/07)
جلسه هفتم مجازی- روش آماری (1399/02/04)
جلسه هشتم مجازی- مدل خطی (1399/02/01)
جلسه هشتم مجازی- مدل خطی (1399/02/01)
جلسه نهم مجازی-مدل خطی (1399/02/01)
جلسه ششم مجازی- روش آماری (1399/01/31)
جلسه هفتم مدل خطی (1399/01/30)
جلسه ششم- ناپارامتری (1399/01/30)
جلسه پنجم- روش آماری (1399/01/24)
جلسه پنجم مجازی- مدل خطی (1399/01/24)
جلسه چهارم مجازی- مدل های خطی (1399/01/24)
جلسه پنجم مجازی- ناپارامتری (1399/01/23)
کلاس مجازی جلسه چهارم- روش آماری (1399/01/23)
جلسه سوم مجازی- مدل خطی (1399/01/17)
جلسه دوم مجازی- مدل خطی (1399/01/16)
جلسه چهارم مجازی-ناپارامتری (1399/01/16)
کلاس مجازی جلسه سوم- روش اماری (1399/01/16)
جلسه اول مجازی-مدل خطی (1398/12/25)
جلسه سوم مجازی - ناپارامتری (1398/12/25)
لینک جلسه دوم -روش آماری (1398/12/25)
لینک جلسه اول-روش آماری (1398/12/24)
جلسه دوم مجازی-ناپارامتری (1398/12/24)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
fatemeh.hoseini@semnan.ac.ir
(+98)2331535704

فرم تماس